farm

Селско стопанство

В сайта може да откриете полезни материали за селското стопанство.

Селско стопанство

Селско стопанство (10)

Вторник, 25 Юни 2013 12:25

Новини от света на земеделските иновации

Написана от

Интерес винаги са будели новите технологии и открития. В областта на селското стопанство България може много да очаква в годините за напред, но макар и бавно нещата се случват.

Тази година се проведе Международна селскостопанска изложба, на която бяха раздадени различни награди за участия.

Конкурса за селскостопански иновации се състоя в 6 направления и бяха представени множество изделия.

Огромен интерес пробуди технология направена за отглеждане на насаждения от череши. Тя спечели първо място в направление за машини, инвентар и технологии за растениевъдство.

Вторник, 25 Юни 2013 12:24

Селскостопански техника

Написана от

Няма спор, че ако имате земя и се занимавате със селско стопанство, трябва да има и с какво да я обработвате. Това почти звучи като приказката: „Който има брада, да си носи ножичка“.

Истина е обаче, че нещата в България за земеделските производители не стоят така прости и лесни, както би им се искало. Всеки кандидат за „Млад фермер“ вече е проучил това и онова, както и голямата финансова инжекция, която ще му е необходима, за да стартира, каквото и да е в план развитие на селско стопанство.

И все пак има алтернативи, пък и българина е свикнал все да намира най-практичното и разумно решение, че и най-евтиния вариант, а ако може да заобиколи някой и друг закон, без да го прекрачва, то това е най-изгодно.

Спирайки се на темата за селскостопанска техника, ясно е, че за да отглеждаме и обработваме, каквато и да е земеделска култура е са нужни поне няколко набора машини, инвентар и технологии, по които и крайния ни продукт ще е признат за годен за употреба и консумация.

Настъпиха промени в целевите плащания на субсидиите от селското стопанство в България. Те са провокирани от директното разплащане на площ, което е провокирано от нарастване на обработваемите площи в страната, за сметка на запустели такива.

Нараства търсенето на земеделска земя, а това довежда до голямо търсене на аренда и нейното покачване.

От друга гледна точка нарастване на за пазарната стойност на земеделска земя привлича голям интерес, особено в периода 2006 г. и 2012 г. Покачва се средногодишният темп на цена в декар и натрупаното нарастване.

И въпреки нарастването на използвана земеделска площ и обхващане на по-голяма част от стопанствата, брутната добавена стойност от сектор "селско стопанство", не престава своя спад. Това е най-видно през периода 2000 – 2012 г. Частта на селското стопанство за икономиката се свива почти наполовина, което продължава и през следващите години, когато България става част от ЕС.

Вторник, 25 Юни 2013 12:23

Селско стопанство в България и бъдещето му

Написана от

България е богата на природни ресурси страна, а това дава големи възможности за развитие на селското стопанство.

Географското разположение, също благоприятства износа на селскостопанска продукция да се развива и в бъдеще. Връзки като Черно море и река Дунав, спомагат за запазване на традициите от едно време и спомагат разгръщане на селскостопанския сектор все повече.

Сред големите проблеми влияещи върху прогреса на селското стопанство се оказва консолидацията на собственост. Разделението на земята на малки парцели в едни аспекти оказва силно влияние върху желанията на големи инвеститори да купуват земи за земеделски цели. Не малко лошо влияние върху България оказват 90-те години, в които приватизацията изиграва пагубни последици. Въпреки техниките, с които са били обработвани земите, днес почти няма следи от тях, а закупуването на частни такива, струва огромни състояния.

Вторник, 25 Юни 2013 12:23

Има ли почва селското стопанство у нас

Написана от

Последни данни и проучвания сочат, че голяма част от селското стопанство в България започва възстановителен процес. Дълги години на ниски инвестиции и фрагментация, са оказвали влияние наред с износа на земеделска индустрия. Днес малките ферми виждат благоприятни шансове, които да дадат възможности в продажбите на качествени продукти извън страната ни.

Вредата нанесена през 90-те години от миналия век, не са поправени все още. Всичко това пречи на фермерите в страната да разгърнат потенциала си.

Земеделската индустрия в България набляга над производство на жито. Това е силно осезаемо предимно в Добруджа, която е житницата на Европа. Страната ни изнася към 2,5 милиона тона жито на една производствена година. Това са добри показатели за малката ни държава.

Вторник, 25 Юни 2013 12:22

Заети лица в селското стопанство

Написана от

За различна от цифрите през изминалите и настоящи няколко години, броя на заети лица в селско стопанство в България търпи големи промени. Така например през 1948г. земеделското население е наброявало 82% от работната сила на страната. Наред с процеси индустриализация, множество миграционните процеси, цифрите показващи заетите в земеделието търпи рязък спад. Статистически данни и проучвания сочат, че от 2.2 млн. през 1960г. Достигат до 1.5 млн. през 1970г. Като наближавайки наши дни цифрите значително и още по-осезаемо се менят.

След промени от 1992 година, промени в поземлена реформа и част от аграрната реформа, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, реформите в структурата на заетите лица  в земеделието са силно видими.

Вторник, 25 Юни 2013 12:22

Растениевъдство

Написана от

Обработваемата земя в България заема 4.1 млн.ха, от които 14% са пасбища, за горите се падат 35% . За зърнено-житни култури остават 2.3 млн.ха и основно на пшеница. Сред основните индустриални култури спадат слънчоглед, захарно цвекло, соя, памук. Те се равняват на площ около 0.6 ха. Пшеницата е основна стопанска култура, още от миналото и заема около 50 на сто от дадена обработваема земя.Царевица отглеждана за фураж се пада на дял от 0.5-0.6 млн.ха, а от нея се добиват 4.6 тона/ха. В миналия век, през периода 1974-1989г. добивът е бил 5.5 тона/ха.

Слънчогледът се смята за традиционна маслодайна култура. Отглеждан в страната, той има добри условия за развитие. Нужната площ и обработваемата земя за засяване на слънчоглед средно и годишно е 495 млн.ха и средният добив се равнява на 1.0 - 1.4 тона/ха. Над 90% от производството на слънчоглед в България е достатъчно, че да задоволи основно вътрешните нужди.

Вторник, 25 Юни 2013 12:21

Животновъдство

Написана от

Отрасъла животновъдство в България търпи непрестанни промени, а това изключително влияе върху качествата на произведената продукция; пласирането й на вътрешния и външния пазар и затруднява особено процеса на отглеждане и развъждане на селскостопански животни. Ето и малко по-подробна информация, какво се случва.

Не малко са промените, които настъпиха в сектор животновъдство от селскостопанските дейности. Сред промените най-осезаеми и видими са:

Спад в поголовието и броя на племенни животни в периода 1991 г до 2008 година. Очаква се това да продължава да оказва негативно влияние;

Селскостопанска дейност по българските земи и данни за нея датират от праисторическо време. Това става още по времето, когато основният поминък на хората от Европа и по света все още били лов, риболов и събирателство, в България са отглеждани растения и животни. Много са данните и артефактите в различни части от днешна България, които представят как отглежданите домашни животни още в миналото са осигурявали храна, вълна, кожи, костен материал за изработка на земеделски сечива. Сред опитомените животни с най-голямо значение за човека били още в древните години говедата, свине, овце, кози. Всички те били отглеждани на стада, водени на паша, а след угояване придобивани всички блага от тях. Във времето на неолита започнало отглеждане на двузърнестия лимец, шестредния гол ечемик, след това в енеолита плевести пшеници. Още във времето на бронзовата епоха селското стопанство се развивало с многообразие от бобови растения като грах, леща, фий, бакла и други. Селскостопанската култура лозя също датира от години назад в историята на България. През целия праисторически период се конопът бил отглеждан.

Вторник, 25 Юни 2013 12:20

За селското стопанство в България

Написана от

Един от главните и водещи отрасли в икономиката на България се отрежда на селското стопанство. Производството на растения и животни и задоволяване потребностите на хората и промишлеността е от ключова роля. Двата основни отрасъла на селско стопанство са животновъдство и растениевъдство.

От социологическа гледна точка модела за развитие на селското стопанство у нас би могъл да се погледне и в по-подробен аспект. От страна на по-голямо обществено влияние в теоретико-приложния характер, земеделската идеология на Александър Стамболийски за марксизъм и неговото влияние върху българско общество се отнася към българският социализъм. Като цяло тази концепция и богатият земеделски опит за промени в българското селско стопанство още в годините на миналия век и по времето на БЗНС, в периода между 1919 г. и 1923 г., осъществяване на идеите на марскизма с ленизма, водят до най-големите обществени сътресения през хилядолетната история на нацията ни, а това безспорно рефлектира върху българското селско стопанство.

Търсене

Селско стопанство